Tag Archive | hz muhammed

Kuran-ı Kerimin Fazileti

KUR’AN OKUMAK
1. Sizin hayırlınız Kur’ân-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.
2. 
Güzel ses Kur’ânın ziyneti ve süsüdür.
3. Kur’an-ı Kerimi güzel sesinizle süsleyiniz.
4. 
Ağzınızı ve dişlerinizi misvaklayın ve temiz tutun; çünkü o Kur’anın yoludur.
5. Her Kur’an hatmin sonunda kabul edilen bir dua vardır.
6. 
Kim çocuğuna Kur’an öğretirse kıyamet gününde onun başına taç konulur ve kendisine hiç kimsenin benzerini görmediği iki cennet kaftanı giydirilir.
7. Size Kur’ân-ı Kerimi çokça okumanızı tavsiye ederim. Kur’an-ı Kerimi çokça okuyun ve onun derinliklerine dalın. Yarın cennette dereceleriniz bu okumanıza ve ilerlemenize bağlıdır.
8. 
Size Kur’ân okumanızı tavsiye ediniz. Onu kendinize rehber edininiz ve arkasından gidiniz. Çünkü o Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın kelamıdır; ondan gelmiştir ve sonuçta O’na dönecektir.
9. İçinde Kur’an okunan evler semadaki melekler tarafından sizin gökteki yıldızları gördüğünüz gibi nurani bir şekilde görünür.
10.
 Kur’ân-ı Kerimin diğer kelamlara üstünlüğü Allah’ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü gibidir.
11. İçinde Kur’ân okunan evde melekler hazır olur, şeytanlar kaçar, o evin hayrı artar, şerri azalır. İçerisinde Kur’ân okunmayan eve ise şeytanlar dolar, evin hayrı azalır ve şerri çoğalır.
12. 
Kur’an ilmi üç nevidir. Birincisi helalidir; buna uyun. İkincisi haramıdır; bundan da kaçının; üçüncüsü, müşkül ve müteşabihi; bunu da âlimlerine sorun.
13. Herhangi bir topluluk Allah’ın evinden bir evde toplanır da Allah’ın kitabından bir konuyu öğrenirlerse onların üzerine sekinet ve vakar iner, Allah’ın rahmeti kendilerini kuşatır, melekler kendilerini kuşatır. Yüce Allah da onları kendi katındaki meleklere onları anlatır.
14. 
Kim bir gecede Kur’ân-ı Kerimden kırk ayet okursa gafillerden yazılmaz, kim de Kur’ândan yüz ayet öğrenirse kıyamette kur’ân ondan davacı olmaz. Kim beş yüz ayet öğrenirse Allah ona ölçüsüz sevap verir.
15. Kalbinde Kur’ândan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş ev gibidir.
16. 
Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini öğrenmek isterseniz Kur’âna yönelsin.
17. Kur’ân Allah’a sema ve arzdan ve içindeki bütün varlıklardan daha sevimlidir.
18. 
Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kelâmıdır.
19. Kim Kur’ândan şifa bulamazsa onun için hiçbir şifa yoktur.
20. 
Kim abdestli olarak Kur’ân-ı Kerimden bir harf okursa Allah ona on sevap verir, on derece yükseltir, on günahını affeder. Kim Kur’ândan bir harfi namazda oturduğu halde okursa Allah ona elli sevap verir, elli günahını affeder ve elli derece yükseltir. Kim de Kur’ândan bir harfi kıyamda ve ayakta okursa Allah ona yüz sevap verir, yüz günahını affeder, yüz derece yükseltir.

KUR’AN SURELERİNİN FAZİLETİ
1. Kur’ân-ı Kerimi hüzünle okuyunuz ve ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapınız. Kur’ân-ı Kerimi okurken tağanni yapmayan, tecvitli okumayan bizden değildir.
2. 
Kur’ân-ı Kerimi Arap lahni üzere, fıtrî okuyuşunuzla okuyunuz.
3. Kur’ân-ı Kerimi en güzel şekilde okuyanlar okurken Allah korkusu yaşayanlardır.
4. 
Kur’ân-ı Kerimi okumada mahir olanlar melekler ile beraberdir. Okumada zorlananlara ise iki misli sevap vardır.
5. Kur’ân-ı hatmeden birine Altmış bin melek dua ve istiğfar eder.
6. 
Kur’ân-ı Kerimi okuyun, garaibini ve sırlarını araştırınız.
7. Kur’ân-ı Kerimi okuyup bitirince “Allahümme ânis vahşetî fî kabrî” şeklinde dua ediniz.
8. 
Kur’ânın en üstün ve en büyük suresi “Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn” suresidir. O Seb’ul-Mesânî ve Kur’ân-ı Azîmdir.
9. Fatiha suresi “Ümmü’l-Kurân”dır. “Ümmü’l-Kitaptır” “Seb’u-l Mesâni”dir.
10. 
Fatiha Suresi her derde devadır.
11. Fatiha Suresi Arşın altında bulunan hazineden bir hazineden inzal edilmiştir.
12. 
Ben sizlere iki şifa verecek şeyi tavsiye edeyim mi? Bal ve Kur’an-ı Kerimdir. Bir de inek sütünü tavsiye ederim. Onun sütü şifadır.
13. Kur’ânın en yüce âyeti “Allahü Lâ ilâhe İlla hüve’l-Hayyu’l-Kayyum” ayetidir.
14. 
Her şeyin bir tepesi vardır; Kur’ânın tepesi de “Bakara Suresi”dir. Bu surede ayetlerin efendisi olan “Âyete’l-Kürsi” vardır.
15. Kim evden “Ayete’l-Kürsi” okur çıkarsa dönünceye kadar Allah’ın himayesindedir.
16. 
Kim her namazın arkasında Ayete’l-Kürsi okursa mutlaka cennete girer.
17. Ayete’l-Kürsi bir evde okunursa şeytan üç günlük yol mesafesi kaçar. Kırk gün o eve sihir ve sihirbaz uğramaz.
18. 
Kim “Hâ-mîm Mü’minun” suresini ve Ayete’l-Kürsiyi sabah okursa aklama kadar, akşam okursa sabaha kadar Allah onu korur.
19. Bakara Suresinin sonunda iki ayet vardır. Kim bu ayetleri gece okursa ona yeter.
20. 
Peygamberimiz (sav) gecenin üçte biri olunca kalkar ve abdest alır semaya bakarak “İnne fî halkı’s-sevmavati” ayetini okur ve tefekkür ederdi. Sonra on bir rekat namaz kılardı. Sonra uzanırdı. Bilal ezan okuyunca kalkar iki rekat namaz kılar ve mescide çıkar sabah namazını kıldırırdı.
21. Peygamberimiz (sav) “Müsebbihat” surelerini okudu ve “Bu surelerden birinde iki ayet vardır ki bu bin ayete bedeldir” buyurdular. Bu ayetler Haşr Suresinin “Len enzelnâ” ile başlayan son iki ayeti idi.
22. 
Kim sabah namazından sonra üç defa “Eûzu billahi’s-Semîu’l-Alîmü mine’ş-Şeytâni’r-Racîm” diyerek Haşr Suresinin son iki ayetini okursa Allah ona yetmiş bin melek görevlendirir akşama kadar onu okuyana dua ederler. Şayet o gün vefat ederse şehit olarak vefat eder. Aynı şekilde akşam okursa sabaha kadar melekler ona dua ve istiğfarda bulunurlar. Gece ölürse şehit olarak vefat eder.
23. Bana öyle bir sure nazil oldu ki, bu bana güneşin üzerine doğduğu ve battığı her şeyden daha sevimlidir. O sure “İnnâ fetehnâ leke fethan mübînen” suresidir.
24.
 Kim Kehf Suresinin başından ve sonundan on ayet ezberler öğrenir ve okursa Deccal’ın şerrinden korunur.
25. Kim Kehf Suresini Cuma günü okursa diğer Cumaya kadar onunun için nur olur ve haftasını aydınlatır.
26. 
Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ânın kalbi de “Yasin Suresi”dir. Kim Cuma günü ve gecesi bir Yasin okursa on defa Kur’ânı hatmetmiş sevabı kazanır.
27. Kur’ânın kalbi olan Yasin Suresini kim okursa ve kim için okursa ahirette Allah onu mutlaka affeder. Bunun için ölülerinize Yasin Suresini okuyunuz.
28
. Kim Allah rızasını talep ederek Yasin Suresini okursa Allah onu mutlaka affeder.
29. Kim her gece Vakıa Suresini okumayı adet edinirse ona ebediyen fakirlik isabet etmez.
30. 
Kim “Hâ-Mîm” yani Duhan Suresini bir gece okursa sabaha kadar kendisine yetmiş bin melek dua ve istiğfarda bulunurlar. Kim de Cuma gecesi okursa mutlaka affedilmiş olarak sabahlar.
31. Kim Cuma günü ve gecesi Duhan Suresini okursa Allah ona cennette bir ev yapar.
32. 
Kur’ânda otuz ayet olan bir sure vardır. Kim onu okursa o sure ona şefaatçi olur da mutlaka sahibini affettirir. Bu sure “Mülk Suresidir.”
33. Mülk Suresi otuz ayettir ve Tevrat’ta “Mânia Suresi” olarak isimlendirilmiştir. Çünkü o “Kabir Azabına” manidir. Her gece okuyanından kabir azabı kaldırılır.
34. 
Peygamberimiz (sav) Tebareke’l-Mülk suresini okumadan uyumazdı.
35. Zilzal Suresi Kur’ânın yarısına denktir. Kul yâ Eyyyühe’l-Kâfirûn Kur’anın dörtte birine denktir. “Kul hüvallahu Ahad” suresi ise Kur’ânın üçte birine muadildir.
36. 
Tevhit Suresi olan “İhlas Suresi” Kur’ânın üçte biridir. Kim Fatiha ile beraber üç ihlas okursa bütün Kurânı okumuş ve hatmetmiş gibi sevaba mazhar olur.
37. “İza câe nasrullahi ve’l-feth” suresi Kur’anın dörtte birine, Kâfirûn Suresi dörtte birine, Zilzâl Suresi dörtte birine muadildir.
38. 
Sizden biriniz yatmadan Kur’anın üçte birini okuyamaz mı? Kul Hüvallahu Ahad Kur’anın üçte birine muadildir.
39. Kim bir günde yüz defa “Kul hüvallahu Ehad” suresini okursa Allah onun elli yıllık günahını affeder. Ancak kendisi üzerinde borç kalır.
40. 
Kim namazdan sonra on defa “Kul Hüvellahu Ehad” suresini okursa Allah ona cennette bir ev bina eder.
41. Kul Hüvellahu Ehad ve Muavvizateyni yatmadan önce üçer defa okuyan için her şeye kâfidir.
42. 
Peygamberimiz (sav) bir yeri ağrıdığı ve bir sıkıntıya düştüğü zaman kendi kendisine İhlâs ve Muavvizateyn ayetlerini okurdu. Şayet ağrısı şiddetli olur da okuyamazsa bereketini umarak ve ağrıyan yerini meshederek ben ona okurdum. (Hz. Aişe (ra))
43. Peygamberimiz (sav) bana her vakit namazın arkasından ihlas ve muavvizateyni okumamı emretti.
44. 
Kim farz namazlardan sonra “Âyete’l-kürsi” okursa cennete girmesine hiçbir mani kalmaz.
45. Kim Cuma namazından sonra yedişer defa “Fatiha, ihlâs ve muavvizateyn” surelerini okursa bir dahaki cumaya kadar Allah onu her nevi kötülükten korur.
 

Alıntı: http://www.fikirbahcesi.org

Reklamlar